Algemene voorwaarden

Artikel 1 – Ondernemingsgegevens

Christel van Loon

Bosstraat 199

3500 Hasselt

België

info@christelvanloon.be

GSM: +32 485 76 27 53

Ondernemingsnummer: 0731.278.842

BTWnummer: BE0731.278.842

Artikel 2 – Toepasselijkheid

De algemene voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van de ondernemer en op elke tot stand gekomen overeenkomst op afstand tussen ondernemer en consument.

Artikel 3 – Aanbod

3.1. Het aanbod bevat een volledige en nauwkeurige omschrijving van de aangeboden producten en/of diensten.De beschrijving is voldoende gedetailleerd om een goede beoordeling van het aanbod door de consument mogelijk te maken. Wanneer hier afbeeldingen bijstaan, zijn deze een waarheidsgetrouwe weergave van de aangeboden producten en/of diensten. Eventuele fouten in het aanbod binden de ondernemer niet.

3.2. Indien een aanbod van product of dienst een beperkte geldigheidsduur heeft of onder bepaalde voorwaarden geldig is, wordt dit duidelijk aangegeven in het aanbod.

3.3. Elk aanbod bevat duidelijke informatie voor de consument zodat deze weet welke zijn rechten en plichten zijn. Deze informatie omvat:

. de prijs inclusief btw.

. eventuele verzendingskosten

. de wijze waarop de overeenkomst tot stand zal komen en welke handelingen daarvoor nodig zijn.

. het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht

. de manier van betaling, aflevering en uitvoering van de overeenkomst.

3.4. De premium Startersbundle van Young Living: Bij aankoop van de premium startersbundle ga je akkoord dat wij je gratis registreren bij Young Living en op Essential Reward zetten. Dit houdt geen verdere verplichtingen in en je kan je hiervoor te allen tijde afmelden. Na 1 jaar niets meer te bestellen, vervalt je account. De premium startersbundle wordt rechtstreeks bij jou thuis afgeleverd en het welkomspakketje wordt apart opgestuurd door Christel van Loon.

Artikel 4 – De overeenkomst

4.1.De overeenkomst komt, onder voorbehoud van het bepaalde in lid 4, tot stand op het moment van aanvaarding door de consument van het aanbod en het voldoen aan de daarbij gestelde voorwaarden.

4.2.Indien de consument het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt de ondernemer onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet door de ondernemer is bevestigd, kan de consument de overeenkomst ontbinden.

4.3.Indien de overeenkomst elektronisch tot stand komt, treft de ondernemer passende technische en organisatorische maatregelen ter beveiliging van de elektronische overdracht van data en zorgt hij voor een veilige webomgeving. Indien de consument elektronisch kan betalen, zal de ondernemer daartoe passende veiligheidsmaatregelen in acht nemen.

4.4.De ondernemer kan zich – binnen wettelijke kaders – op de hoogte stellen of de consument aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, evenals van al die feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst op afstand. Indien de ondernemer op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden te verbinden.

4.5.De ondernemer zal bij het product of dienst aan de consument de volgende informatie, schriftelijk of op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager, meesturen:

a. het mailadres van de ondernemer waar de consument met klachten terecht kan;

b. de voorwaarden waaronder en de wijze waarop de consument van het herroepingsrecht gebruik kan maken, dan wel een duidelijke melding inzake het uitgesloten zijn van het herroepingsrecht;

c. de informatie over garanties en bestaande service na aankoop;

4.6.Iedere overeenkomst wordt aangegaan onder de opschortende voorwaarden van voldoende beschikbaarheid van de betreffende producten.

Artikel 5 – Herroepingsrecht

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Christel van Loon.

De Klant heeft het recht om binnen een termijn van 14 kalenderdagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.

De herroepingstermijn verstrijkt 14 kalenderdagen na de dag waarop de Klant of een door de Klant aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.

Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet de Klant naar Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België, +32 485762753, info@christelvanloon.be via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen van zijn beslissing de overeenkomst te herroepen. De Klant kan hiervoor gebruikmaken van het bijgevoegde modelformulier voor herroeping, maar is hiertoe niet verplicht.

“De Klant kan het modelformulier voor herroeping of een andere duidelijk geformuleerde verklaring ook elektronisch invullen en opsturen via onze website www.christelvanloon.be. Als de Klant van deze mogelijkheid gebruik maakt zullen wij de Klant onverwijld op een duurzame gegevensdrager (bv. per e-mail) een ontvangstbevestiging van zijn herroeping sturen.

Om de herroepingstermijn na te leven moet de Klant zijn mededeling betreffende zijn uitoefening van het herroepingsrecht verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

De Klant moet de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 14 kalenderdagen na de dag waarop hij zijn beslissing om de overeenkomst te herroepen aan Christel van Loon heeft meegedeeld, terugzenden of overhandigen aan Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België. De Klant is op tijd als hij de goederen terugstuurt voordat de termijn van 14 kalenderdagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor rekening van de Klant.

De Klant wordt verzocht de artikelen terug te sturen in hun oorspronkelijke staat en verpakking, met alle erbij geleverde accessoires, en gebruiksaanwijzingen. Indien het teruggestuurde product op een of andere manier in waarde verminderd is, behoudt Christel van Loon zich het recht voor om de Klant aansprakelijk te stellen en schadevergoeding te eisen voor elke waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen door de Klant dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.

Alle teruggestuurde artikelen worden aandachtig onderzocht. Het uitgangspunt hierbij is dat de consument het artikel slechts mag inspecteren zoals hij dat in een winkel zou mogen doen. Teruggestuurde artikelen mogen gepast worden, maar mogen niet gebruikt zijn. Wanneer een artikel een waardevermindering is ondergaan door het gebruik van de Klant zal dit ten laste van de Klant in rekening worden gebracht.

Indien de Klant de overeenkomst herroept, zal Christel van Loon alle tot op dat moment van de Klant ontvangen betalingen, inclusief de standaard leveringskosten, aan de Klant terugbetalen binnen maximum 14 kalenderdagen nadat Christel van Loon op de hoogte is gesteld van de beslissing van de Klant om de overeenkomst te herroepen. Bij verkoopovereenkomsten kan Christel van Loon wachten met de terugbetaling totdat hij alle goederen heeft teruggekregen, of totdat de Klant heeft aangetoond dat hij de goederen heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerst valt.

Eventuele extra kosten ten gevolge van de keuze van de Klant voor een andere wijze van levering dan de door Christel van Loon geboden goedkoopste standaard levering worden niet terugbetaald.

Christel van Loon betaalt de Klant terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee de Klant de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij de Klant uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen de Klant voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

De Klant kan het herroepingsrecht niet uitoefenen voor:

· de levering of verstrekking van goederen of diensten waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop Christel van Loon geen invloed heeft en die zich binnen de herroepingstermijn kunnen voordoen.

· dienstenovereenkomsten na de volledige uitvoering van de dienst.

· de levering van goederen die snel bederven of met een beperkte houdbaarheid.

· de levering van volgens specificaties van de Klant vervaardigde goederen, of die duidelijk voor een specifieke persoon bestemd zijn.

· de levering van verzegelde goederen die niet geschikt zijn om te worden teruggezonden om redenen van gezondheidsbescherming of hygiëne en waarvan de verzegeling na de levering is verbroken.

· de levering van goederen die na levering door hun aard onherroepelijk vermengd zijn met andere producten.

· overeenkomsten waarbij de Klant Christel van Loon specifiek verzocht heeft hem te bezoeken om daar dringende herstellingen of onderhoud te verrichten.

· de levering van verzegelde audio- en verzegelde video-opnamen en verzegelde computerprogrammatuur waarvan de verzegeling na levering is verbroken.

· de levering van kranten, tijdschriften of magazines, met uitzondering van overeenkomsten voor een abonnement op dergelijke publicaties.

· de terbeschikkingstelling van accommodatie anders dan voor woondoeleinden, goederenvervoer, autoverhuurdiensten, catering en diensten met betrekking tot vrijetijdsbesteding, indien in de overeenkomsten een bepaalde datum of periode van uitvoering is voorzien.

· de levering van digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, als de uitvoering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande toestemming van de Klant en mits de Klant heeft erkend dat hij zijn herroepingsrecht daarmee verliest (bv. downloaden van muziek, software).

Bijlage 1: Modelformulier voor herroeping

Beste Klant, dit formulier moet u alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt herroepen.

Aan Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België , info@christelvanloon.be

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*):

Besteld op (*)/Ontvangen op (*):

Naam/Namen consument(en) :

Adres consument(en) :

Handtekening van consument(en]:

Datum :

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

De bepalingen van dit artikel gelden enkel voor Klanten die in hun hoedanigheid van consument artikelen online aankopen bij Christel van Loon.

Artikel 6 – De prijs

6.1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in btw-tarieven.

6.2. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

6.3. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

6.4. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en:

a. deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; of

b. de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen met

ingang van de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

6.5. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief btw.

6.6. Alle prijzen zijn onder voorbehoud van druk – en zetfouten. Voor de gevolgen van druk – en zetfouten wordt geen aansprakelijkheid aanvaard. Bij druk – en zetfouten is de ondernemer niet verplicht het product volgens de foutieve prijs te leveren.

Artikel 7 – Garantiebepaling

Krachtens de wet van 21 september 2004 betreffende de bescherming van de consumenten bij verkoop van consumptiegoederen heeft de consument wettelijke rechten. Deze wettelijke garantie geldt vanaf de datum van levering aan de eerste eigenaar. Elke commerciële garantie laat deze rechten onverminderd. Om een beroep te doen op de garantie, moet de Klant een aankoopbewijs kunnen voorleggen. Klanten wordt aangeraden om de oorspronkelijke verpakking van de goederen te bewaren.

Voor artikelen die online werden aangekocht en bij Christel van Loon rechtstreeks zijn opgehaald, dient de Klant contact op te nemen met de klantendienst van Christel van Loon en het artikel in oorspronkelijke staat terug te bezorgen aan Christel van Loon.

Bij vaststelling van een gebrek moet de Klant Christel van Loon zo snel mogelijk inlichten. In ieder geval dient elk gebrek binnen een termijn van 2 maanden na vaststelling ervan door de Klant te worden gemeld. Nadien vervalt elk recht op herstelling of vervanging.

De (commerciële en/of wettelijke) garantie is nooit van toepassing op defecten die ontstaan ten gevolge van ongelukken, verwaarlozing, valpartijen, gebruik van het artikel in strijd met doel waarvoor het ontworpen werd, het niet naleven van de gebruiksinstructies of handleiding, aanpassingen of wijzigingen aan het artikel, hardhandig gebruik, slecht onderhoud, of elk ander abnormaal of incorrect gebruik.

Defecten die zich manifesteren na een periode van 6 maanden volgend op datum van aankoop, desgevallend levering, worden geacht geen verborgen gebreken te zijn, behoudens tegenbewijs door de Klant.

Artikel 8 – Klantendienst

De klantendienst van Christel van Loon is bereikbaar op het telefoonnummer +32 485/762753, via e-mail op info@christelvanloon.be of per post op het volgende adres Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België. Eventuele klachten kunnen hieraan gericht worden. Samen bespreken we de klacht en trachten we naar een oplossing tekomen dat voor beide partijen aanvaardbaar is.

Artikel 9 – Sancties voor niet-betaling

Onverminderd de uitoefening van andere rechten waarover Christel van Loonbeschikt, is de Klant ingeval van niet- of laattijdige betaling vanaf de datum van de wanprestatie van rechtswege en zonder aanmaning een intrest van 10% per jaar verschuldigd op het niet-betaalde bedrag. Bovendien is de Klant van rechtswege en zonder aanmaning een forfaitaire schadeloosstelling verschuldigd van 10% op het betrokken bedrag, met een minimum van 25 euro per factuur.

Onverminderd het voorgaande behoudt Christel van Loon zich het recht voor de niet (volledig) betaalde artikelen terug te nemen.

Artikel 10 – Privacy

Christel van Loon verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je de gegevens zelf aan ons verstrekt.

De persoonsgegevens die wij verwerken zijn:

. Voor-en achternaam

. Adresgegevens

. Telefoonnummer

. E-mailadres

. IP-adres

. Locatiegegevens

. Gegevens over jouw activiteiten op onze website

. Bankrekeningnummer

U beschikt over een wettelijk recht op inzage en eventuele correctie van uw persoonsgegevens. Mits bewijs van identiteit (kopie identiteitskaart) kunt u via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België, gratis de schriftelijke mededeling bekomen van uw persoonsgegevens. Indien nodig kunt u ook vragen de gegevens te corrigeren die onjuist, niet volledig of niet pertinent zouden zijn.

In geval van gebruik van gegevens voor direct marketing: U kan zich kosteloos verzetten tegen het gebruik van uw gegevens voor direct marketing. Hiertoe kan U zich steeds richten tot Christel van Loon, Bosstraat 199 te 3500 Hasselt, België, info@christelvanloon.be

Wij behandelen uw gegevens als vertrouwelijke informatie en zullen die niet doorgeven, verhuren of verkopen aan derden. Indien u vragen heeft over deze privacy statement, kunt u een mail sturen naar info@christelvanloon.be

10.1. Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website heeft niet de intentie om gegevens te verzamelen van websitebezoekers die

jonger zijn dan 16jaar. Tenzij ze zelf de toestemming krijgen van de ouders of voogd.

Helaas kunnen wij niet controleren of de bezoeker jonger dan 16 jaar is. Wij raden

ouders dan ook aan om betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen

10.2. Doel van verwerking persoonsgegevens

Christel van Loon verwerkt jouw persoonsgegevens voor :

. het afhandelen van jouw betaling

. verzenden van onze nieuwbrief

. om producten en diensten bij je af te leveren

. om je te bellen of te mailen indien dit nodig is voor onze dienstverlening

Artikel 11: Bewijs

De Klant aanvaardt dat elektronische communicaties en back-ups als bewijsvoering kunnen dienen.

Artikel 12: Toepasselijk recht – Geschillen

Het Belgisch recht is van toepassing, met uitzondering van de bepalingen van internationaal privaatrecht inzake toepasselijk recht.

De rechtbanken van de woonplaats van de Consument zijn bevoegd bij gerechtelijke geschillen.

Artikel 13 : Disclaimer

Wij zijn geen arts en stellen dan ook geen diagnose. Wij geven geen medisch advies en schrijven ook geen medicatie voor. In geval van zwangerschap, medische klachten of gebruik van medicatie raden we dan ook altijd eerst aan om een arts te raadplegen voordat je de essentiële oliën van Young Living gaat gebruiken. Deze oliën zijn veilig en wettelijk goedgekeurd maar het is altijd verstanig om bij medische klachten dit in overleg te doen.

Elke suggestie die op deze website gemaakt wordt, is enkel en alleen van toepassing op de essentiële oliën van Young Living en dient niet vervangen of opgevolgd te worden door een ander merk van essentiële oliën.